Huy dong von chung

Câu chuyện khởi nghiệp

“KHỞI NGHIỆP KIẾN QUỐC” – Đi tìm lời giải cho con đường khởi nghiệp – kinh doanh thành công

“KHỞI NGHIỆP KIẾN QUỐC” – Đi tìm lời giải cho con đường khởi nghiệp – kinh doanh thành công
Chúng ta đang ở trong một giai đoạn mà con đường khởi nghiệp – kinh doanh thực sự là một con đường có giá trị - trong việc giải quyết vấn đề cho cá nhân, con người và xã hội. Và điều đó có nghĩa là, khởi nghiệp – không chỉ là một phong trào mà thực sự nó là con đường để giải quyết vấn đề - phát triển xã hội, và cung cấp một giải pháp thực sự đúng mục đích cho toàn thể.
Quyển sách KHỞI NGHIỆP KIẾN QUỐC – từ Tác giả Henry Le – Lê Đinh Hải, chính là câu trả lời cho việc mỗi nhà khởi nghiệp – kinh doanh có thể khám phá được sức mạnh thực sự bên trong chính mình, và từ đó tạo nên một con đường có ý nghĩa cho việc phát triển những giải pháp mới – để giúp con người thành công thực sự trong cuộc sống.
KHỞI NGHIỆP KIẾN QUỐC – từ Tác giả Henry Le – Lê Đinh Hải, là con đường hữu hiệu dành cho mỗi nhà khởi nghiệp – kinh doanh có thể nhận thức được sức mạnh bên trong chính mình, bằng cách tìm kiếm mục đích thực sự của kinh doanh, và đưa nó ra bên ngoài thông qua những giải pháp có giá trị cho khách hàng, cộng đồng và xã hội.
Hoàng Gia chia sẻ, “Mục đích của khởi nghiệp – kinh doanh chính là giải quyết vấn đề cho con người.” Và vì thế, những nhà khởi nghiệp – kinh doanh được sinh ra là những người giải quyết vấn đề, và từ đó kiến tạo nên những giá trị mới cho khách hàng – thị trường – cộng đồng – xã hội – và con người.
Vì thế, nhà khởi nghiệp cần nhận thức một cách sâu sắc về giá trị cũng như động lực – ý nghĩa – và mục đích của con đường mà mình đang đi.
Thứ nhất, giá trị của khởi nghiệp – kinh doanh là giải quyết vấn đề cho con người!
Bất kỳ một giai đoạn nào của lịch sử, con người luôn có những vấn đề khác nhau. Và giá trị của nhà khởi nghiệp – kinh doanh được sinh ra là để giải quyết vấn đề cho con người. Vì thế, đó chính là con đường mà nhà khởi nghiệp – kinh doanh phải đi trong suốt cuộc hành trình khởi nghiệp – kinh doanh của mình.
Thứ hai, động lực của khởi nghiệp – kinh doanh chính là mục đích bên trong mà một mô hình khởi nghiệp – kinh doanh được tạo dựng!
Có một Doanh nhân thành công đã nói, “Nếu mục đích kinh doanh là để kiếm tiền, thì doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều vần đề. Nhưng nếu mục đích kinh doanh là để giải quyết vấn đề, thì doanh nghiệp sẽ kiếm được rất nhiều tiền.” Ở một góc nhìn khác, vấn đề - thử thách là một phần của cuộc sống, và nhà khởi nghiệp – kinh doanh kiếm tiền thông qua việc giải quyết vấn đề cho con người. Việc cân bằng giữa giải pháp – giải quyết vấn đề cho con người, đồng thời tạo ra lợi nhuận cho chính mình, đó chính là con đường của khởi nghiệp – kinh doanh thành công.
Thứ ba, ý nghĩa của khởi nghiệp – kinh doanh là tạo nên một trào lưu văn hóa – có thể trường tồn với thời gian!
Nói cách khác, một trong những thứ đi cùng với lịch sử chính là văn hóa. Văn hóa bao gồm giá trị vật chất, và giá trị tinh thần… mà thế hệ trước có thể chuyển giao cho thế hệ sau. Để một xã hội có thể tiến bộ và tiếp nối văn minh lẫn nhau, thì giá trị văn hóa của một xã hội chính là thứ có sức mạnh thực sự. Và vì thế, ý nghĩa của một nhà khởi nghiệp – kinh doanh đó chính là mang trong mình sứ mệnh kiến tạo văn hóa và làm nên một điều gì đó “có ý nghĩa” cho thế hệ mai sau.
Thứ tư, mục đích của khởi nghiệp – kinh doanh đó chính là giải quyết vấn đề mục đích sống cho con người!
Giá trị văn hóa bao gồm giá trị vật chất và giá trị tinh thần. Ý nghĩa là sự hợp nhất giữa giá trị vật chất và giá trị tinh thần của văn hóa. Và mục đích chính là kiến tạo tương lai thông qua những bước đi cụ thể trong hiện tại. Nói cách khác, song hành trong việc kiến tạo nên tương lai tốt hơn, đó chính là khởi nghiệp – kinh doanh có thể kiến tạo nên hiện tại tốt hơn. Và sự cân bằng và thống nhất giữa hiện tại – với những bước đi cụ thể, và kiến tạo tương lai – thông qua tầm nhìn lớn nhất có thể, mà nhà khởi nghiệp – kinh doanh có thể đạt được thành công bền vững.
Thứ năm, thống nhất được giá trị - động lực – ý nghĩa – mục đích, để có thể tạo nên sức mạnh thực sự cho tất cả!
Nếu như giá trị phục vụ cho lợi ích khách hàng, động lực – duy trì năng lượng nội tại của nhà khởi nghiệp, ý nghĩa – phục vụ giá trị văn hóa cho cộng đồng, mục đích – phục vụ giá trị văn hóa cho xã hội, thì sự thống nhất giữa chúng, sẽ tạo nên sức mạnh thực sự cho một mô hình kinh doanh bài bản – khoa học – và hợp nhất giữa mọi người với nhau.
KHỞI NGHIỆP KIẾN QUỐC – từ Tác giả Henry Le – Lê Đinh Hải, đưa ra một tầm nhìn có sức mạnh trong sự hợp nhất giữa giá trị - động lực – ý nghĩa – và mục đích, của nhà khởi nghiệp – kinh doanh trong từng bước đi cụ thể.
Chào mừng bạn đến với thế giới của những nhà khởi nghiệp – kinh doanh thành công!
Chào mừng bạn đến với thế giới của những nhà khởi nghiệp – kinh doanh với mục đích kiến quốc!
Chào mừng bạn đến với thế giới những nhà khởi nghiệp kiến quốc!